Regulamin

I. ZASADY OGÓLNE zwiń

1 Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług dostępnych w internetowym portalu ogłoszeniowym – ominposrednika.pl zwanym dalej Serwisem, którego wydawcą jest DMS Group sp. z o.o. ul. Bohaterów Warszawy 13/26, 25 -394 Kielce, (dalej: Spółka), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000569283.

2 Przeznaczeniem Serwisu jest umożliwienie użytkownikom prywatnym i profesjonalnym, przeglądnie oraz publikowanie ogłoszeń dotyczących rynku nieruchomości za pomocą sieci Internet oraz korzystanie z innych usług oferowanych przez Serwis.

3 Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją i przestrzeganiem wszystkich punktów niniejszego regulaminu.

II. DEFINICJE rozwiń

1 OMINPOSREDNIKA.PL - internetowy serwis ogłoszeniowy zwany dalej Serwisem, prowadzony przez DMS Group sp. z o.o. pod domeną OMINPOSREDNIKA.PL i służy użytkownikom do umieszczania czasowych ogłoszeń prezentujących posiadane lub poszukiwane przez nich nieruchomości.

2 Użytkownik- oznacza Użytkownika prywatnego lub Użytkownika profesjonalnego.

3 Użytkownik prywatny – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która umieszcza ogłoszenie niezwiązane z jej działalnością zawodową i dokonała rejestracji oraz zaakceptowała regulamin Serwisu. Użytkownik prywatny może umieścić tylko 2 ( słownie: dwa) Ogłoszenia.

4 Użytkownik profesjonalny - przedsiębiorca, osoba prawna, jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, których działalność zawodowa związana jest z rynkiem obrotu nieruchomościami, w szczególności deweloperzy. Użytkownik profesjonalny zobowiązany jest do rejestracji i uprzedniego zaakceptowania regulaminu Serwisu.

5 Usługi - należy przez to rozumieć usługę bezpieczeństwa transakcji w obrocie nieruchomościami, wycenę wartości nieruchomości, doradztwo kredytowe, porady prawne, aranżację wnętrz, wizualizację inwestycji, wykonanie wirtualnego spaceru, sprzedawanej powierzchni i banerów reklamowych. Usługi mogą być wykonywane także przez podmioty trzecie.

6 Ogłoszenie - czasowo udostępnione Użytkownikowi miejsce na stronie internetowej, umożliwiające sporządzenie przez niego wyłącznie pisemnej informacji o możliwości sprzedaży, kupna lub wynajmu nieruchomości, zamieszczone samodzielnie przez wypełnienie formularza, po przejściu procedury rejestracji. Przedmiotem Ogłoszeń mogą być tylko zagadnienia dotyczące nieruchomości i dziedziny im pokrewne. Jedno ogłoszenie może dotyczyć tylko jednej nieruchomości.

7 Ogłoszenie użytkownika prywatnego – bezpłatne ogłoszenia w wersji podstawowej. Ogłoszenie w kategorii sprzedaż emitowane będzie przez okres 180 dni od momentu zaakceptowania rejestracji, chyba że Użytkownik zdecyduje wcześniej o usunięciu Ogłoszenia. Ogłoszenie w kategorii wynajem emitowane będzie przez okres 90 dni od momentu zaakceptowania rejestracji, chyba że Użytkownik zdecyduje wcześniej o usunięciu Ogłoszenia.

8 Ogłoszenie użytkownika profesjonalnego - ogłoszenie płatne zawierające przynajmniej jedną ofertę mieszkania/lokalu usługowego/domu o statusie dostępny/rezerwacja, zamieszczane na podstawie zawartej na piśmie umowy pomiędzy Serwisem a Użytkownikami profesjonalnymi, dotyczące umieszczania prezentacji inwestycji. Ogłoszenia użytkownika profesjonalnego będą prezentowane przez okres ważności wskazany w umowie zawartej pomiędzy Spółką, a Użytkownikiem profesjonalnym.

9 Cennik - ustalane przez Spółkę opłaty za umieszczenie Ogłoszeń płatnych, uiszczane przez Użytkownika profesjonalnego po emisji ogłoszenia na podstawie pisemnej umowy zawieranej ze Spółką, a także przez Użytkowników prywatnych za Ogłoszenie płatne.

10 Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail i nazwy użytkownika, część Serwisu, za pomocą, której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu.

11 Regulamin - niniejszy dokument, określający funkcjonowanie oraz zasady korzystania z Serwisu.

III. REJESTRACJA I ZAŁOŻENIE KONTA UŻYTKOWNIKA rozwiń

1 Przed umieszczeniem przez Użytkownika pierwszego Ogłoszenia w Serwisie, Użytkownik jest zobowiązany do zaakceptowania Regulaminu i potwierdzenia tego faktu poprzez wciśnięcie przycisku „Akceptuję Regulamin” a następnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz dokonania rejestracji w celu korzystania z Serwisu, poprzez wypełnienie formularza, w tym wskazania numeru telefonu. Na podany numer telefonu zostanie wysłany z Serwisu sms z kodem aktywacyjnym, który Użytkownik jest zobowiązany wpisać w celu dokonania weryfikacji.

2 Wiadomość z linkiem aktywacyjnym i hasłem do konta zostanie niezwłocznie wysłana na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

3 Utworzenie konta w Serwisie jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem, której przedmiotem jest świadczenie Usług przewidzianych w ramach działalności Serwisu.

4 Rejestracji Użytkownika profesjonalnego może dokonać wyłącznie osoba upoważniona do działania w jego imieniu.

5 Każdorazowe uzyskanie dostępu do konta po dokonaniu rejestracji następuje z chwilą podania w oknie logowania adresu e-mail oraz hasła. Dostęp do konta Użytkownik uzyskuje po zalogowaniu (tj. podaniu adresu e-mail oraz hasła).

6 Poprzez utworzenie konta Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany w trakcie rejestracji adres mailowy wiadomości automatycznych generowanych przez Serwis oraz wiadomości z informacjami o nowych Ogłoszeniach, Usługach i promocjach.

7 Użytkownik w trakcie rejestrowania konta w Serwisie zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez złożenie oświadczenia o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez DMS Group sp. z o.o. (dalej: Spółka) dla potrzeb niezbędnych do realizacji Usług świadczonych przez Spółkę(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych jest Spółka z siedzibą w Kielcach, przy ul. Bohaterów Warszawy 13/26. Dane osobowe (tj. nick, imię i nazwisko, adres e-mail, zdjęcie, telefon kontaktowy) zbierane są przez Spółkę w celu ich przetwarzania dla realizacji świadczonych Usług w ramach Serwisu. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania, usunięcia. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa rejestracja Użytkownika w Serwisie.”

8 Spółka zastrzega sobie możliwość usunięcia konta Użytkownika, jeśli uzna, że wprowadzone treści są nieprawdziwe lub w jakikolwiek sposób godzą w wizerunek Spółki lub Serwisu.

9 Użytkownik w trakcie rejestracji konta może wyrazić zgodę na otrzymywanie także informacji handlowych i marketingowych innych niż pochodzące od Serwisu. Wyrażona zgoda może zostać cofnięta w każdym momencie.

IV. OGŁOSZENIA rozwiń

1 Zamieszczone Ogłoszenie powinno wyrażać chęć dokonania transakcji wynajęcia, kupna lub sprzedaży nieruchomości, której Ogłoszenie dotyczy.

2 Zamieszczając Ogłoszenie o chęci sprzedaży lub wynajmu nieruchomości Użytkownik oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości będącej przedmiotem zgłaszanej oferty, albo że jest uprawniony do dysponowania zgłaszaną nieruchomością.

3 Treść Ogłoszenia powinna w oczywisty sposób odnosić się do nieruchomości, której dotyczy. Opis nieruchomości powinien być dokładny, rzetelny oraz kompletny, zwłaszcza informacje o stanie prawnym i technicznym nieruchomości. Ogłoszenie nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników.

4 Treść zamieszczanych w Serwisie Ogłoszeń, a w szczególności ich opis, nie może być sprzeczna z prawem, normami etycznymi oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w Polsce. Podawane informacje muszą być zamieszczane we właściwych polach. W Ogłoszeniach nie mogą się znaleźć reklamy firm, odnośniki do stron www lub innych serwisów internetowych.

5 Ogłoszenie nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe, obelżywe, lub innych treści zakazanych przez prawo oraz noszących znamiona czynów nieuczciwej konkurencji.

6 W przypadku stwierdzenia, że treść Ogłoszenia narusza Regulamin, administratorom Serwisu przysługuje prawo odmowy publikacji Ogłoszenia lub jego usunięcia. Powyższe wymagania dotyczą także zdjęć.

7 Wszelkie działania mające na celu wprowadzanie w błąd innych Użytkowników Serwisu, w szczególności zamieszczanie Ogłoszeń objętych umową pośrednictwa, podawanie w opisach Ogłoszeń nieprawdziwych danych (np. zaniżonych cen, nieprawdziwych lokalizacji) oraz wszelkie działania, które w opinii administratorów Serwisu mogą powodować pogorszenie jakości Serwisu i jego opinii wśród Użytkowników są zakazane. Prowadzenie tego typu działań uprawnia administratorów Serwisu do usunięcia lub odmowy publikacji ogłoszeń naruszających Regulamin bez podania przyczyn.

V. PUBLIKACJA I EDYTOWANIE OGŁOSZEŃ rozwiń

1 Zamieszczanie ogłoszeń w Serwisie przez Użytkownika prywatnego jest bezpłatne i odbywa się poprzez wypełnienie i wysłanie przez Użytkownika prywatnego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Serwisu.

2 Opublikowanie Ogłoszenia na stronach Serwisu następuje z chwilą aktywowania Ogłoszenia przez Użytkownika poprzez wpisanie kodu aktywacyjnego, który został wysłany z Serwisu na podany przez Użytkownika numer telefonu. Następnie na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu zostaje wysłana wiadomość potwierdzająca informację o dodaniu Ogłoszenia.

3 Użytkownik może zmodyfikować Ogłoszenie lub cofnąć Ogłoszenie w czasie jego emisji klikając w odpowiedni link w otrzymanej wiadomości e-mail lub bezpośrednio logując się do serwisu.

4 Administratorzy Serwisu mogą wprowadzać poprawki edytorskie do treści Ogłoszeń publikowanych na stronie Serwisu a także usuwać bądź zmienić Ogłoszenia, które w jakikolwiek sposób naruszać będą postanowienia Regulaminu lub inne obowiązujące przepisy prawa.

VI. ZGŁOSZENIE ZAPYTANIA rozwiń

1 Aby zgłosić zapytanie dotyczące Ogłoszenia prezentowanego w Serwisie należy skontaktować się z podanym w Serwisie numerem telefonu.

2 Osoba zgłaszająca za pośrednictwem Serwisu zapytanie dotyczące Ogłoszenia wyraża zgodę na przesłanie tej informacji wraz z podanymi przez siebie danymi kontaktowymi do Użytkownika publikującego konkretne Ogłoszenie.

3 Użytkownik zgłaszający zapytanie do Ogłoszenia zobowiązuje się nie wysyłać do Użytkownika publikującego dane Ogłoszenie żadnych informacji o charakterze reklamowym ani informacji handlowych.

4 Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przebieg współpracy między Użytkownikami zainicjowanych za pośrednictwem Serwisu zapytania lub publikacją Ogłoszenia w Serwisie.

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE rozwiń

1 Wszelkie reklamacje dotyczące działania Serwisu muszą być składane w formie pisemnej i przesyłane listem poleconym na adres Spółki lub mailem na adres: reklamacja@ominposrednika.pl. Spółka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wadliwego bądź błędnego działania systemu zamieszczania Ogłoszeń, nieopublikowania lub częściowego nieopublikowania wysłanych Ogłoszeń lub innych usterek technicznych.

2 Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika, numer telefonu Użytkownika, numer Ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane umożliwiające identyfikację Ogłoszenia, czas jego emisji, okoliczności uzasadniające reklamację wraz z żądaniem zgłaszanym przed Użytkownika.

3 Rozpatrzenie reklamacji nastąpi niezwłocznie. Zgłaszający reklamację zostanie poinformowany pisemnie za pośrednictwem wiadomości e-mail o sposobie jej załatwienia.

VIII. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI rozwiń

1 Spółka umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń w Serwisie nie ingerując w ich formę i treść z zastrzeżeniem postanowień 5.4.

2 Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treść ani aktualność publikowanych Ogłoszeń a także za skutki powstałe w wyniku podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych danych. Za treść publikowanego Ogłoszenia odpowiada wyłącznie Użytkownik, który je zamieścił.

3 Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez strony umów dotyczących Ogłoszenia.

4 Spółka ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy prawa.

5 Korzystanie z dostępnych w Serwisie Usług oraz publikowanych danych w celach innych niż związanych z przeprowadzeniem transakcji kupna/sprzedaży/najmu/wynajmu nieruchomości, w szczególności kopiowanie, gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie danych, jest zabronione. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego zakazu przez osoby trzecie.

6 Spółka nie odpowiada za przerwy w dostępie do Serwisu spowodowane awariami łącz telekomunikacyjnych.

7 Podawanie danych kontaktowych do Użytkownika zamieszczającego Ogłoszenie w innych polach opisu Ogłoszenia niż specjalnie do tego przeznaczone jest zabronione. Naruszenie tego zakazu uprawnia Administratorów Serwisu do odmowy publikacji Ogłoszenia lub jego usunięcia bez podania przyczyny oraz bez zwrotu poniesionej opłaty czy innych.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE UMOWY rozwiń

1 Regulamin jest dostępny na stronie internetowej OMINPOSREDNIKA.PL. Na żądanie Użytkownika Regulamin może zostać przesłany także drogą elektroniczną.

2 Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu można kierować na adres siedziby Spółki oraz na adres e-mail: biuro@ominposrednika.pl.

3 Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie Serwisu.

4 Prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Spółką, której przedmiotem jest świadczenie przez Spółę Usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

X. ZAŁĄCZNIKI rozwiń

1 Polityka prywatności

2 Cennik

Załącznik nr 1 do Regulaminu Serwisu OMINPOSREDNIKA.PL- POLITYKA PRYWATNOŚCI rozwiń

1 Administratorem danych osobowych użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest DMS Group Sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy – pod numerem KRS - 0000569283 (zwana dalej "Operatorem").

2 Zbiór danych użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i jest wpisany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych pod numerem...???

3 Dane osobowe użytkowników są przetwarzane przez Operatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w związku z prowadzoną przez Operatora działalnością oraz celach kontaktowych, marketingowych, statystycznych i archiwizacyjnych.

4 Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W celu umieszczenia Ogłoszenia na stronie Serwisu wymagane jest podanie danych do utworzenia konta, zgodnie z postanowieniami III Regulaminu. Do przeglądania Ogłoszeń nie jest wymagane posiadanie konta ani podanie danych osobowych.

5 Operator gwarantuje Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności umożliwia dostęp do treści własnych danych osobowych, ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

6 Skorzystanie z prawa do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych oraz domagania się usunięcia danych z systemu Serwisu, a także z prawa do otrzymania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, jest realizowane za pomocą wysłania wiadomości na adres biuro@ominposrednika.pl, wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.

7 Operator ma prawo odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, w przypadku, gdy Użytkownik korzystał z Serwisu w sposób niezgodny z przepisami prawa lub regulaminem Serwisu.

8 Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe użytkowników mogą być także przekazywane, podmiotom trzecim wskazanym przez Operatora, świadczącym na rzecz użytkownika usługi w ramach Serwisu, w zakresie i na czas niezbędny do świadczenia lub realizacji usług.

9 Skorzystanie z prawa do domagania się usunięcia danych z systemu Serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się użytkownika z systemu Serwisu.

10 Użytkownik, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym, może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, zgodnie z Ustawą z dnia 26.08.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzU z 2002 r. Nr 144, poz. 1204). W wypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, ma on prawo w każdym czasie żądać od administratora danych usunięcia niniejszej zgody. Skorzystanie z prawa do domagania się usunięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną do administratora danych, stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.

11 Operator korzysta z adresów IP komputerów Użytkowników oraz osób przeglądających ogłoszenia bez zarejestrowania konta w Serwisie, dla celów technicznych i statystycznych, związanych z administracją serwerami. Dane te mogą służyć również do realizacji usług Serwisu.

12 Operator informuje, że Serwis wykorzystuje pliki „cookies”, których celem jest ulepszenie usług oferowanych przez Serwis i umożliwienie poprawy jego funkcjonalności.

13 Informacje „cookies” stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe wysyłane przez Serwis na urządzenie, które wykorzystywane jest do odwiedzania Serwisu. Dane uzyskane w ten sposób nie są łączone z danymi osobowymi zidentyfikowanych użytkowników Serwisu

14 Pliki „cookies” wykorzystywane przez Operatora i Użytkowników, podlegają ich własnej polityce prywatności. Użytkownik ma możliwość zablokowania możliwości generowania „cookies” w opcjach przeglądarki internetowej, z której korzysta, co może spowodować ograniczenie niektórych funkcji Serwisu, nie uniemożliwia jednak korzystania z Serwisu.

15 Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Plików Cookies zamieszczona pod następującym adresem http://ominposrednika/zasady/cookies/

Załącznik nr 2 do Regulaminu Serwisu OMINPOSREDNIKA.PL- CENNIK rozwiń

Użytkownicy prywatni:

Ogłoszenia wynajmu wszystkich rodzajów nieruchomości – bezpłatnie

Ogłoszenia sprzedaży wszystkich rodzajów nieruchomości – bezpłatnie

Ogłoszenia osób poszukujących – bezpłatnie

Deweloperzy:

Prezentacja inwestycji w serwisie – szczegółowa oferta dla dewelopera dostępna jest pod adresem: http://ominposrednika.pl/o-nas#deweloperzy-oferta.

Rozwiń stopkę